ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ

ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਰ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤਰੀਖ
Amritsar Ajnala Cauliflower 1400 1600 17/10/2019
Amritsar Ajnala Onion 2700 3000 17/10/2019
Amritsar Ajnala Paddy(Dhan)(Basmati) 2341 2541 17/10/2019
Amritsar Ajnala Potato 800 900 17/10/2019
Amritsar Ajnala Raddish 800 900 17/10/2019
Amritsar Ajnala Spinach 1000 1200 17/10/2019
Amritsar Ajnala Tomato 2500 2600 17/10/2019
Amritsar Ajnala Turnip 1500 1600 17/10/2019
Amritsar Chogawan Cauliflower 800 1000 17/10/2019
Amritsar Chogawan Raddish 700 900 17/10/2019
Amritsar Rayya Brinjal 2000 2200 17/10/2019
Amritsar Rayya Green Chilli 2500 2700 17/10/2019
Amritsar Rayya Onion 2800 3200 17/10/2019
Amritsar Rayya Potato 900 1100 17/10/2019
Amritsar Rayya Tomato 2200 2400 17/10/2019
Bhatinda Goniana Bhindi(Ladies Finger) 1500 2000 17/10/2019
Bhatinda Goniana Onion 3000 3400 17/10/2019
Bhatinda Goniana Potato 500 660 17/10/2019
Bhatinda Goniana Pumpkin 1200 1500 17/10/2019
Bhatinda Goniana Raddish 1000 1500 17/10/2019
Bhatinda Goniana Ridgeguard(Tori) 1500 2000 17/10/2019
Bhatinda Rampura Phul Paddy(Dhan)(Common) 1835 1835 17/10/2019
Bhatinda Rampuraphul(Bhai Rupan) Paddy(Dhan)(Common) 1835 1835 17/10/2019
Bhatinda Rampuraphul(Chowke) Paddy(Dhan)(Common) 1835 1835 17/10/2019
Bhatinda Rampuraphul(Dhapali) Paddy(Dhan)(Common) 1835 1835 17/10/2019
Bhatinda Rampuraphul(Nabha Mandi) Paddy(Dhan)(Common) 1835 1835 17/10/2019
Faridkot Faridkot Amla(Nelli Kai) 2000 2000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Apple 1000 4000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Banana 2000 2000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Bhindi(Ladies Finger) 2000 2400 17/10/2019
Faridkot Faridkot Brinjal 1000 2000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Capsicum 6000 6000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Carrot 3000 3000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Cauliflower 2500 3500 17/10/2019
Faridkot Faridkot Cucumbar(Kheera) 1300 3000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Ginger(Green) 7300 7300 17/10/2019
Faridkot Faridkot Green Chilli 2000 3000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Mousambi(Sweet Lime) 6000 6000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Onion 3000 3500 17/10/2019
Faridkot Faridkot Orange 5600 5600 17/10/2019
Faridkot Faridkot Papaya 4000 4000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Pomegranate 7000 9000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Potato 600 1000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Pumpkin 1800 2500 17/10/2019
Faridkot Faridkot Raddish 1500 1500 17/10/2019
Faridkot Faridkot Tomato 2000 3000 17/10/2019
Faridkot Faridkot Water Melon 2000 2000 17/10/2019
Faridkot Jaitu Apple 2200 2200 17/10/2019
Faridkot Jaitu Cauliflower 1700 1700 17/10/2019
Faridkot Jaitu Colacasia 2000 2000 17/10/2019

You have successfully login.

Your email and password is incorrect!

Hide

Forgot your password?

Sign Up With Email:

Hide

Lost your password?
Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Your login details have been sent to your registered email address. Please check your email.
This email not exits in our system!.

Back to log-in

Close