ਸਾਹੀਵਾਲ

ਸਾਹੀਵਾਲ

ਐੱਚ ਐੱਫ-ਹੋਲਿਸਟੀਨ-ਫਰੀਸ਼ਿਅਨ

ਐੱਚ ਐੱਫ-ਹੋਲਿਸਟੀਨ-ਫਰੀਸ਼ਿਅਨ

ਗਿਰ

ਗਿਰ

ਜਰਸੀ

ਜਰਸੀ

ਰਾਠੀ

ਰਾਠੀ

ਥਾਰਪਾਰਕਰ

ਥਾਰਪਾਰਕਰ

ਦਿਓਨੀ

ਦਿਓਨੀ

ਲਾਲ ਕੰਧਾਰੀ

ਲਾਲ ਕੰਧਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ

ਲਾਲ-ਸਿੰਧੀ

ਲਾਲ-ਸਿੰਧੀ

ਰੈੱਡ-ਡੇਨ

ਰੈੱਡ-ਡੇਨ

ਗੰਗਾਤਰੀ

ਗੰਗਾਤਰੀ

ਖੇਰੀਗੜ

ਖੇਰੀਗੜ

ਬ੍ਰਾਊਨ-ਸਵਿਸ

ਬ੍ਰਾਊਨ-ਸਵਿਸ

ਅੰਬਲਾਚੇਰੀ

ਅੰਬਲਾਚੇਰੀ

ਹੱਲੀਕਰ

ਹੱਲੀਕਰ

ਬਚੌਰ

ਬਚੌਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਹਿਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਹਿਲ

ਕੰਕਰੇਜ

ਕੰਕਰੇਜ

ਬਿੰਝਾਰਪੁਰੀ

ਬਿੰਝਾਰਪੁਰੀ

ਘੁਮਸਾਰੀ

ਘੁਮਸਾਰੀ

ਕੇਨਕਥਾ

ਕੇਨਕਥਾ

ਖਾਰਿਆਰ

ਖਾਰਿਆਰ

ਖਿਲਾਰੀ

ਖਿਲਾਰੀ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘਾਟੀ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘਾਟੀ

ਮਾਲਵੀ

ਮਾਲਵੀ

ਮੇਵਾਤੀ

ਮੇਵਾਤੀ

ਮੋਤੂ

ਮੋਤੂ

ਨਾਗੌਰੀ

ਨਾਗੌਰੀ

ਸੀਰੀ

ਸੀਰੀ

ਓਂਗੋਲ

ਓਂਗੋਲ

ਵੇਚੁਰ

ਵੇਚੁਰ

ਪੋਂਵਾਰ

ਪੋਂਵਾਰ

ਡਾਂਗੀ

ਡਾਂਗੀ

ਪੁੰਗਾਨੂਰ

ਪੁੰਗਾਨੂਰ

ਗਾਓਲਾਓ

ਗਾਓਲਾਓ

ਨਿਮਾਰੀ

ਨਿਮਾਰੀ

ਬਰਗੁਰ

ਬਰਗੁਰ