ਰੋਹੂ

ਰੋਹੂ

ਕਤਲਾ

ਕਤਲਾ

ਸਿਲਵਰ ਕਾਰਪ

ਸਿਲਵਰ ਕਾਰਪ

ਮਰੀਗਲ ਕਾਰਪ

ਮਰੀਗਲ ਕਾਰਪ

ਕਾਮਨ ਕਾਰਪ

ਕਾਮਨ ਕਾਰਪ

ਗਰਾਸ ਕਾਰਪ

ਗਰਾਸ ਕਾਰਪ

ਕਲਬਾਸੂ

ਕਲਬਾਸੂ

ਪੰਗਸੀਅਸ-ਕੈਟਫਿਸ਼

ਪੰਗਸੀਅਸ-ਕੈਟਫਿਸ਼

ਤਿਲਾਪੀਆ-ਕੈਟਫਿਸ਼

ਤਿਲਾਪੀਆ-ਕੈਟਫਿਸ਼

ਸਾਰਾਨਾ

ਸਾਰਾਨਾ

ਸਕੈਂਪਾਈ-ਕ੍ਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨਸ

ਸਕੈਂਪਾਈ-ਕ੍ਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨਸ

ਮਗੁਰ-ਕੈਟਫਿਸ਼

ਮਗੁਰ-ਕੈਟਫਿਸ਼