ਲਾਰਜ ਵਾਈਟ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ

ਲਾਰਜ ਵਾਈਟ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ

ਮਿਡਲ-ਵਾਈਟ-ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ

ਮਿਡਲ-ਵਾਈਟ-ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ

ਲੈਡਰਸ

ਲੈਡਰਸ

ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ

ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ

ਸਵਦੇਸ਼ੀ-ਕਿਸਮ

ਸਵਦੇਸ਼ੀ-ਕਿਸਮ

ਐੱਚ ਐੱਸ ਐੱਕਸ-1

ਐੱਚ ਐੱਸ ਐੱਕਸ-1

ਡੁਰੋਕ

ਡੁਰੋਕ

ਘੁੰਗਰੂ

ਘੁੰਗਰੂ