bronze.png

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਨਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ੋਧਿਤ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲ ਵੱਧ ਫੁਰਤੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਟ, ਖਾਸ ਕਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮੀਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਸਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਨਰ ਟਰਕੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ 25 ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਟਰਕੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ 16 ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੀਡ

ਪਾਣੀ: ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਊਨਟੇਨ ਜਾਂ ਆੱਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛਲਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਟਰਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ  mash ਅਤੇ crumbles ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। mash ਵਿੱਚ rolled oats ਅਤੇ cornmeal ਸਮਾਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਚੂਚੇ ਨੂੰ 28% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10 ਪੌਂਡ ਦੇ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਕੱਪ brewer’s yeast ਦਿਓ।

ਸਾਧਾਰਣ ਆਹਾਰ: ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਫੀਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੀਡ ਟਰਕੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫੀਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵਿੱਚ 22-24% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 5-8 ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ 20% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋੜ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ 16% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫੀਡ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਓ ਜੋ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਟੇਨਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਪਿੰਗ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਕੀ ਫੀਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ

ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ: ਗੈਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਓ ਜੋ ਕਿ ਟਰਕੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰੇਜ਼ ਲਗਭਗ 20-20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਸਕੋਗੇ। ਫਰਸ਼ ਮੈਟ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਸਲਣ-ਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਜਲ-ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4-5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਚਿਕਨ ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਟਰਕੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਬਰੂਡਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 95° ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 5° ਫਾਰਨਹੀਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਫੀਡ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੂਡਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੌਰਾਨ ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਟੀਕਾਕਰਣ: ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਕੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  • ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਕੈਸਟਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ New Castle disease-B1 strain ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ।
  • 4-5 ਹਫਤੇ ਦੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ Fowl Pox ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ।
  • ਜਦੋਂ ਟਰਕੀ 6 ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ New Castle Disease-R2B strain ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ।
  • ਜਦੋਂ ਟਰਕੀ 8-10 ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ Cholera ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ।

 

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ

Bumble foot: ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਧੱਫੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ: ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ Epsom salts ਵਿੱਚ ਡੋਬੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਗ ਨੂੰ dilute Bitadine or Chlorhexidine ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ sterile ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ।

Blackhead: ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ Histomonas Meleagridis ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜ ਪੈਣਾ, ਦਸਤ, ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਆਦਿ ਹਨ।
ਇਲਾਜ: ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ Oregano(Viovit) ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Lameness: ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ Mycoplasma ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਂਡਿਆਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸੁੱਜਣਾ, ਛਿੱਕਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਆਦਿ ਹਨ।
ਇਲਾਜ: ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Haemorrhagic Enteritis: ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Adenovirus ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6-12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋੜ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ: ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TAD, CID ਜਾਂ interkokask ਪਾਓ।

Respiratory disease: ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ ਜੋ Mycoplasma ਅਤੇ  Avian Rhino Tracheitis(ART) ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁੱਜਣਾ, ਛਿੱਕਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਇਲਾਜ: ਹਲਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Coccidiosis: ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਜੀਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਕੁੰਠਿਤ ਹੋਣਾ, ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਆਦਿ ਹਨ।
ਇਲਾਜ: ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ anticoccidial ਏਜੰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Amprolin or Baycox ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Diarrhoea: ਇਹ ਕਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਏਜੰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕੋਕਸੀਡੀਓਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਭਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤ ਲੱਗਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਇਲਾਜ: ਦਸਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Erysipelas: ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੰਗੜਾਪਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਇਲਾਜ: ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।