7.jpg

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਘਰੇਲੂ(ਪਾਲਤੂ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਪਾਲ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਨੀਏਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਲਗਭਗ 34 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੋਨੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 30-40 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੱਧਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਪੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰੱਜਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੁੰਗਰਿਆ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੰਗਰੇ ਜੌਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੌਂ ਦੇ ਸਪ੍ਰਾਊਟ ਵਿੱਚ 16-18% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੌਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ 2% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ।

ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ

ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਨੋ ਅਤੇ ਵਾੜਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ।

ਗੱਭਣ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਕਿਰਿਆ ਅੱਧ-ਦੇਰ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੀ ਉਮਰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦਾ ਸਮਾਂ 340 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਛੇਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੀ ਦਾ ਭਾਰ 9-12% ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਲਫਾਲਫਾ ਜਾਂ ਘਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਮਕ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ-ਫਾਸਫੋਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਵਛੇਰੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ: ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਛੇਰੇ ਦਾ ਸਾਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਛੇਰਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾੜੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਛੇਰੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾੜੂ ਨੂੰ 1-2% ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।

ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ: ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਦਿਓ। ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਆਈਵਰਮੈਕਟਿਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।

ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਕਾਕਰਣ: ਘੋੜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਡੀ-ਲਾਇਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇਨਫਲੂਏਂਜ਼ਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
•    ਟੈੱਟਨਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ, ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾਓ।
•    ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਈਨ ਇਨਫਲੂਏਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ WEE ਅਤੇ EEE ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿਓ।
•    ਪੱਛਮੀ ਨੀਲ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੋ ਟੀਕੇ, ਪਹਿਲਾ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾਓ।
•    ਟਾਕਸਾਈਡ ਦਾ ਟੀਕਾ 3 ਵਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਛੇਰੇ/ਬਛੇਰੀ ਨੂੰ ਲਗਵਾਓ।
•    ਜਦੋਂ ਬਛੇਰਾ/ਬਛੇਰੀ 6-12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਅਰਟੇਰਾਇਟਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ।

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ

•Tetanus (lockjaw): The disease is caused by Clostridium botulinum bacteria. The disease mainly caused by some injury or surgical operation.
Treatment: Tetanus injection is must in once a year to prevent tetanus disease in horse.  

 

 

 •Arthritis: The disease mainly occurs as the horse or pony gets older. The disease causes joints inflammation, fluid level increases near the joints and visible swelling occurs. As a result horse shows discomfort and is in excessive pain.
Treatment: Firocoxib is an oral paste which is used to treat arthritis.

 

 

•Equine rhabdomyelosis (Azoturia): The syndrome causes damage in muscle tissue. It is mainly caused due to vitamin deficiency or giving poor conditions to the horse. The horse shows painful muscles, stiffness and awkward gait as symptoms.

 


•Distemper/ Strangles: It is a respiratory infection mainly caused by bacteria. The symptoms are runny nose, fever and loss of appetite. 
Treatment: The vaccination of horse once in the year is necessary to cure Strangles. 

 

 


•Equine influenza: It is a respiratory infection mainly caused by virus. The symptoms are runny nose with white mucus, cough, loss of appetite and depression.
Treatment: Vaccination of influenza is given twice a year to cure Equine influenza.

 

•Rhino pneumonitis: 
It is an upper respiratory disease mainly caused by virus. The symptoms are cold, cough, runny nose and fever. 
Treatment: Vaccination of Rhino pneumonitis is given twice a year to cure this disease.

 

 


•Equine Encephalomyelitis: The disease is caused by virus. The disease mainly damages the brain and can be fatal. The symptoms are fever, excitability and then depression and drowsiness. After some time the horse get paralyzed and then die within 2-4 days. 
Treatment: In northern areas, vaccine is given once in a year and in warmer or humid regions boosters are given at the interval of 3-6 months. 

•Rabies: The disease is mainly transmitted by biting or infection from another animal which is infected by rabies. The symptoms are unusual personality or behavior change, depression and lack of coordination. 
Treatment: Vaccination for rabies is done once in a year to get cure from this disease.

 

 
•Intestinal worms:
 Mainly horses have intestinal worms which is cure by regular deworming.
Treatment: Deworming medicines are given to cure worms. In wetter areas it is given at the interval of 1 month and in desert areas it is given at the interval of 3 months.

 

 

•Colic: Colic itself means belly pain which causes minor to major pain. The disease is caused by worms, spoiled feed and gas. The symptoms are lethargy, lying down and biting at the stomach.
Treatment: Worming of horse helps to minimize the ingestion. Feed the horse bran mash or beet pulp regularly to prevent from colic disease.

 

 •Laminitis: The disease is caused due to overeating of grain or by overeating lush grass.  
Treatment: Remove the grain from the feeder immediately with the help of veterinarian.