ਹਾੜੀ

ਜੌਂ

ਹਾੜੀ

ਜਵੀਂ

ਹਾੜ੍ਹੀ

ਮੱਕੀ (ਹਾੜ੍ਹੀ)

20 ਮਈ - 5 ਜੂਨ

ਝੋਨਾ

ਸਾਉਣੀ

ਮੱਕੀ (ਸਾਉਣੀ)

ਹਾੜੀ

ਕਣਕ

ਸਾਉਣੀ

ਬਾਜਰਾ

ਸਾਉਣੀ-ਹਾੜੀ

ਜੰਤਰ

ਸਾਉਣੀ

ਮੈਸਟਾ

ਹਾੜੀ

ਸਣ

ਸਾਉਣੀ

ਰਵਾਂਹ

ਰਬੀ

ਗੰਨਾ

ਰਬੀ

ਜਵਾਰ

ਰਬੀ

ਬਰਸੀਮ

ਸਾਉਣੀ

ਰਾਗੀ

ਸਾਉਣੀ

ਬਾਜਰਾ ਨੇਪੀਅਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ

ਸਾਉਣੀ

ਗੁਆਰ

ਹਾੜੀ

ਸੇਂਜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ

ਸਾਉਣੀ

ਮੱਕਚਰੀ

ਹਾੜੀ

ਗਿੰਨੀ ਘਾਹ

ਹਾੜੀ

ਲੂਸਣ

ਹਾੜੀ

ਸ਼ਫਤਲ

ਸਾਉਣੀ

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

ਸਾਉਣੀ

ਮੂੰਗਫਲੀ

ਰਬੀ

ਸਰੋਂਂ

ਹਾੜੀ

ਅਲਸੀ

ਹਾੜੀ

ਕਸੁੰਭੜਾ

ਸਾਉਣੀ

ਸੋਇਆਬੀਨ

ਸਾਉਣੀ

ਛੋਲੇ

ਹਾੜੀ

ਮਸਰ

ਹਾੜੀ

ਰਾਜਮਾਂਹ

ਸਾਉਣੀ

ਅਰਹਰ

ਸਾਉਣੀ

ਉੜਦ

ਸਾਉਣੀ

ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ

ਸਾਉਣੀ

ਕਾਲੇ ਮਾਂਹ

ਸਾਉਣੀ

ਕਪਾਹ