KHARIF

LEMON

KHARIF

LIME (NIMBOO)

KHARIF

MARIGOLD

RABI

CARNATION

RABI

ROSE

RABI

GLADIOLUS

KHARIF

JASMINE

RABI

CHRYSANTHEMUM

RABI

GERBERA

KHARIF

TUBEROSE (RAJNIGANDHA)

RABI

DREK

KHARIF

EUCALYPTUS

RABI

POPLAR

KHARIF

SAGWAN

RABI

PEAR (NASHPATI)

RABI

MANGO

RABI

BER

RABI

LITCHI

KHARIF

GUAVA

RABI

WATERMELON

RABI

MUSKMELON

KHARIF

PLUM

KHARIF

SWEET ORANGES (MALTA)

KHARIF

ORANGE/ MANDARINS (SANTRA)

KHARIF

KINNOW

KHARIF

PEACH

KHARIF

JAMUN

KHARIF

MULBERRY

KHARIF

LOQUAT

RABI

DATE PALM

RABI

SAPOTA

KHARIF

PAPAYA

RABI

GRAPES

RABI

BANANA

RABI

POMEGRANATE

KHARIF

ALOE VERA

KHARIF

TULSI

RABI

NEEM

KHARIF

ASHWAGANDHA

RABI

AMLA

KHARIF

BHUMI AMALAKI

KHARIF

BRAHMI

KHARIF-RABI

KALIHARI

RABI

PUDINA

RABI

LEMON GRASS

RABI

MULETHI

RABI

SADABAHAR

RABI

SAFED MUSLI

RABI

SHANKHPUSHPI

RABI

SHATAVARI

RABI

SWEET FLAG

KHARIF

SARPAGANDHA

RABI

DILL SEEDS

RABI

HONEY

KHARIF

BAHERA

KHARIF

INDIAN BAEL

RABI

STEVIA

RABI

FIG

RABI-KHARIF

FENUGREEK

RABI

CORIANDER

KHARIF

TURMERIC (HALDI)

KHARIF

GINGER (ADRAKH)

RABI

FENNEL

RABI

TOMATO

RABI

BRINJAL

KHARIF

OKRA

RABI

CHILLI

RABI

PEAS

RABI

POTATO

RABI

CABBAGE

RABI

CAULIFLOWER

RABI

GARLIC

KHARIF

KHARIF ONION (PYAZ)

RABI

CARROT

RABI

RADISH

RABI

TURNIP

RABI

RABI ONION (PYAZ)

KHARIF

LETTUCE

RABI

ASH GOURD

RABI

SQUASH MELON

RABI

SPINACH

KHARIF

CUCUMBER

KHARIF

ARUM (ARVI)

KHARIF

SPONGE GOURD

RABI

CAPSICUM

RABI

SWEET POTATO

RABI

LONG MELON

RABI

PUMPKIN

RABI

SUMMER SQUASH

KHARIF

BITTER GOURD

RABI

BOTTLE GOURD

RABI

MUSHROOM

KHARIF

BROCCOLI

RABI

BEETROOT